Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este banner_proiect-1024x108.jpg

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară: 5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Obiectiv specific: 5.2.: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de saracie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de pâna la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

Titlul proiectului: Furnizare de servicii socio-medicale prin Centrul Comunitar de zi „O șansă pentru fiecare” din comuna Țânțăreni, județul Gorj

Contract POCU:  POCU/303/5/2/130380

Beneficiar: Comuna Țânțăreni

Nr.inreg.: 1/11.08.2020

ANUNȚ

Primaria Comuna Țânțăreni scoate la concurs, în vederea încadrării pe perioadă determinată,în condițiile Legii nr.53/2003 –Codul Muncii (republicată), cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului-cadru pentru stabilirea procedurii de ocupare a posturilor în afara organigramei în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile în cadrul Primariei Comunei Țânțăreni, următoarele posturi de natură contractuală în afara schemei de personal a Primăriei Comunei Țânțăreni în cadrul proiectului: „ Furnizare de servicii socio-medicale prin Centrul Comunitar de zi „O șansă pentru fiecare” din comuna Țânțăreni, județul Gorj”, cod SMIS130380, astfel:

Responsabil grup tinta (cod COR – 243212 specialist relatii sociale ) – 2 posturi (84 ore/post/lună)

Coordonator activități centru de zi (cod COR – 515303 administrator imobile) – 1 post (84 ore/post/lună)

Pot participa la concursul organizat în vederea ocupării postulurilor mai sus-menționate numai persoanele care îndeplinesc cumulative următoarele condiții generale și specifice:

Condiții generale:

 • au cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • cunosc limba română, scris și vorbit;
 • au vârsta minimă reglementată de prevederile legale în vigoare;
 • au capacitate deplină de exercițiu;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului pentru care se organizează concurs;

Condiții specifice:

Responsabil grup țintă:

 • Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
 • Perfectionări (specializări)
 • Cunostinte de operare pe calculator (necesitate și nivel): Microsoft Office , navigare pe Internet

Coordonator activități centru de zi:

 • Studii de specialitate: studii medii
 • Perfectionări (specializări)
 • Cunostinte de operare pe calculator (necesitate și nivel): Microsoft Office , navigare pe Internet

Cerințe specifice:

Responsabil grup țintă:

 • experienta in derularea si gestionarea proiectelor cu finantare europeana – minim 1 an
 • capacitate de organizare a muncii, abilitati de comunicare interpersonala; interrelationare, adaptabilitate la sarcini de lucru schimbatoare, la situatii de criza echilibru emotional, constanta in atitudini
 • 3  ani vechime în specialitatea studiilor.

Coordonator activități centru de zi:

 • capacitate de organizare a muncii, abilitati de comunicare interpersonala; interrelationare, adaptabilitate la sarcini de lucru schimbatoare, la situatii de criza echilibru emoțional, constanta in atitudini
 • capacitatea de organizare a muncii, organizare si coordonare, analiza si sinteza, planificare si acțiune strategica, control si depistare a deficiențelor, rezolvarea eficienta a obiectivelor si problemelor, excelenta comunicare

Limbi străine: – engleză (citit, scris, vorbit) – nivel 1 – utilizator elementar

Atribuțiile postului:

Responsabil grup țintă:

 • Asigura vizibilitatea oportunitatilor oferite de proiect si a conditiilor de participare catre potential grup tinta din comuna Țânțăreni;
 • Participa la elaborarea metodologiei de recrutare si selectie a grupului tinta si a strategiei de informare, avand la baza principiul asigurarii transparentei si accesului usor la informatii;
 • Asigura continut si conceptul materialelor campaniei de informare;
 • Utilizeaza un mix de canale si instrumente de comunicare menite sa asigure un grad mare de penetrabilitate la nivelul grupului tinta vizat de proiect: mediul on-line (website, Facebook etc.), distribuire materiale tiparite catre grup tinta,
 • Organizarea campaniilor de promovare a proiectului integrat de servicii sociale si informarea potentialilor participanti la proiect;
 • Selectarea, evaluarea si monitorizarea Grupului Tinta pentru Activitatile din proiect;
 • Contacteaza persoanele care isi manifesta intentia de a participa la activitatile proiectului;
 • Monitorizează îndeplinirea obligațiilor contractuale așa cum sunt prevăzute in Cererea si Contractul de finanțare, aprobate de AMPOCU;
 • Verifică documentar (100%)și respecta îndeplinirea cerințelor din cererea de finantare in corelare cu manualul beneficiarului si instructiunile POCU cu privire la graficul de activitati, grupul tinta
 • Verifica administrativ documentele care stau la baza eligibilității grupului tinta – beneficiari finali;
 • Intocmeste dosarul pentru fiecare membru al grupului tinta
 • Introduce datele din dosarul fiecarei persoane din grupul tinta în sistemul informatic MYSMIS
 • Participă la întocmirea documentelor necesare rapoartelor tehnice și dosarului cererilor de rambursare și asigură pe tot parcursul verificării acestora de către AM POCU,informatii suplimentare, documente suport și alte date necesare autorizării cheltuielilor efectuate în cadrul programului,

Coordonator activități centru de zi:

Răspunde de administrarea:

– Centrului Comunitar de zi „O sansa pentru fiecare din comuna Țânțareni, județul Gorj

– toate utilitatile si serviciile din cadrul Centrului Comunitar de zi „O sansa pentru fiecare din comuna Țânțareni, județul Gorj

– planificarea si coordonarea activitatii administrative din Centrul Comunitar de zi „O sansa pentru fiecare din comuna Țânțareni, județul Gorj

Pentru participarea la concurs candidații vor depune un dosar de concurs care să conțină următoarele documente:

 • cerere de înscriere (Anexa 1), însoțită de curriculum vitae model Europass, adresată managerului de proiect;
 • copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, însoțită de documentul original, pentru certificare;
 • copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului, însoțite de documentele în original, pentru certificare, sau copia legalizată a acestora;
 • o declarație pe propria răspundere (Anexa 2) privind consimțământul dat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul proiectului
 • recomandări relevante (opțional).

Concursul se va desfășura în data de 21 august 2020, proba interviu, începând cu ora 12:00, la sediul proiectului din comuna Țânțăreni, județul Gorj.

Etapele desfășurării concursului sunt prevăzute în Calendarul privind desfășurarea acestuia (Anexa 3

Cererile de lnscriere la concurs vor fi adresate managerului de proiect și împreună cu celelalte documente solicitate pentru dosarul de concurs, se vor depune personal la secretariatul comunei Țânțăreni, începând cu data de 12.08.2020 până la data de 19.08.2020, ora 15:00.

La concurs pot participa numai candidații care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice de recrutare și al căror dosar de candidat este complet, corect întocmit și depus în termenul prevăzut în anunțul de concurs, respectiv până la data de 19.08.2020, ora 15:00, inclusiv.

Atenție! După încheierea perioadei de depunere a dosarelor de recrutare, respectiv, 19.08.2020, ora 15:00, nu se vor mai primi documente în vederea completării acestora.

După depunerea dosarelor de candidat, comisia de concurs va verifica corectitudinea întocmirii dosarelor candidaților, respectiv îndeplinirea de către aceştia a condițiilor de participare la concurs.

Comunicarea rezultatelor la selecția dosarelor se face prin mențiunea „admis/respins” iar la proba interviu prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii „admis / respins”, pe pagina de internet a instituției – www.primariatantareni.ro secțiunea Anunțuri, în termenele prevăzute conform Calendarului de desfășurare a concursului (Anexa 3).

După afișarea rezultatelor concursului, candidații nemulțumiți de rezultate pot depune contestație în termenefe prevăzute conform calendarului de desfășurare a concursului (Anexa 3), sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se vor comunica în termenele prevăzute în Calendar (Anexa 3).

Tematica (Anexa 4) este parte componentă a prezentului anunț.

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la selecția dosarelor.

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

 • abilități și cunoștințe impuse de funcție;
 • capacitatea de analiză și sinteză;
 • motivația candidatului;
 • inițiativă și creativitate.

Pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.

Sunt declarați „admis” la interviu candidații care au obtinut minimum 70 de puncte. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru acelaşi post, cu condiția ca aceştia să fi obținut punctajul minim necesar, conform celor menționate mai sus.

Relatii suplimentare privind condițiile de participare și documentele necesare se pot obține la telefon managerului de proiect: 0720027093, în perioada de depunere a dosarelor, conform Anexei 3, între orele 10.00 – 16.00.

Anexe la prezentul Anunț:

 • Cerere de participare la concurs – model;
 • Declarație consimțământ pentru eliberare extras cazier judiciar – model;
 • Calendarul desfășurării concursului;
 • Tematica și bibliografia concursului.

Manager Proiect

Mușuroi Marius Daniel

Anunț angajare expert grup țintă – 11.08.2020

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *